Skoči na glavno vsebino

Zakon o osnovni šoli v 51. členu (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) določa, da učenec lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika in status perspektivnega ali vrhunskega umetnika.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki dosega vrhunske rezultate na mednarodnih tekmovanjih in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Pri statusu športnika se upošteva tudi 32., 33. in 35. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/1721/18 – ZNOrg in 82/20)

Status perspektivnega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oz. državne nagrade s področja umetnosti.

Starši do 31. septembra 2020 izpolnite in podpišite vlogo, ki jo učenec nato odda Sabini Lidjan, šolski svetovalni delavki. O dodelitvi, mirovanju in prenehanju statusa odloči ravnatelj osnovne šole.

status športnika

status umetnika

statusi-pravilnik

Dostopnost